ติดต่อโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)  ตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่  4

       ถนน  ชัยภูมิ พล  ตำบล  หนองขาม  อำเภอ  คอนสวรรค์  จังหวัด  ชัยภูมิ

       รหัสไปรษณีย์  36140  โทรศัพท์  044 – 870176  โทรสาร  -

       e-mail :  diorae24@gmail.com  website :   http://btr.chaiyaphum1.com