ข้อมูลโรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)

1.  ข้อมูลทั่วไป

1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)  ตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่  4

       ถนน  ชัยภูมิ – พล  ตำบล  หนองขาม  อำเภอ  คอนสวรรค์  จังหวัด  ชัยภูมิ

       รหัสไปรษณีย์  36140  โทรศัพท์  044 – 870176  โทรสาร  -

        e-mail :  nontae.school@hotmail.com  website :   http://btr.chaiyaphum1.go.th

       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1

1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  1  ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่  6

1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านโนนแต้  หมู่ที่  4  และ  บ้านโนนแต้ หมู่ที่  9

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  ..................................................

       วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา

        ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2549  จนถึงปัจจุบัน

        เป็นเวลา  5  ปี  3  เดือน

2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)  -  คน

2.3  ประวัติโดยย่อ  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

                                      

 

                    โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2482  โดยใช้ศาลาวัดบ้านโนนแต้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน  ต่อมาปี พ.ศ.  2484  ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน  จำนวน  5  ไร่  30  ตารางวา  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการในการก่อสร้างอาคารเรียน  จำนวน  1  หลัง  จึงย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนออกจากวัดบ้านโนนแต้ในปีเดียวกัน  มาที่อาคารเรียนหลังใหม่  และในปี พ.ศ. 2520 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการในการสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1ฉ  ใต้ถุนเตี้ย  และใช้เป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน

เป้าหมายของโรงเรียน

                   ในการบริหารจัดการ  โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)  ได้วางกรอบและขั้นตอนในการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายดังนี้

      1 .     เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ได้รับการเตรียมความพร้อม และมีพัฒนาการทางด้าน

               ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา ตามวัย

2.      เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน

3.      เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงสำหรับเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบ

         อาชีพ

4.      เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้ความสามารถระดับสากล

5.      เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความเป็นไทย   ปฏิบัติตนอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม    

         รักวัฒนธรรมไทย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

6.      เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา สำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

7.      เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพเหมาะสมกับวัยและสภาพสังคมที่อาศัยอยู่

8.      โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

วิสัยทัศน์  (Vision)

“ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม

นักเรียน มีวินัย  ความรับผิดชอบ

ครู  มีนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

ชุมชน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ”

  ปรัชญาของโรงเรียน

ความเพียร  คือ  ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ”

จุดเน้นของโรงเรียน

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5  กลุ่มสาระหลัก  เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  4  

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ทุกคน  อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น

3.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์  และด้านเทคโนโลยี  เพื่อ

     พัฒนาคุณภาพ  สู่ระดับชาติ

4.  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในการรักชาติ

5.  สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

     เน้นการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

6.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

7.  นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

8.  สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  และ

     ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก

9.  สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1